Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Protokol mei ynformaasje foar besikers fan museum ‘Hert fan Fryslân’ te Grou yn it ramt fan de 1,5 meter mienskip (Coronafirus).

 

 

Noat

It bestjoer fan museum 'Hert fan Fryslân’ folget de rjochtlinen fan de ‘Museumvereniging’ en it hâldt him oan de maatregels foar lytse musea.

De rjochtlinen fan de oerheid en it RIVM bliuwe altyd liedend.

Grou, 25 maaie 2020