De historie van het museum

Al bij de bouw van het raadhuis (in 1942) werd een deel van de benedenverdieping als museum bestemd. De Halbertsma’s  en anderen verzamelden voorwerpen die hier werden geëxposeerd. In 1949 kreeg de gemeente een grote schenking van mevrouw Atje Gaastra, die tentoongesteld moest worden. Dit leidde in 1956 tot de oprichting van de “Stichting Gemeentemuseum” te Grou.

In de beginjaren was de gemeente bestuurlijk en financieel verantwoordelijk, maar in 1992 werd een zelfstandige stichting opgericht onder de naam “Museum De Trije Gritenijen” . De naam verwees naar de drie gemeentes die in 1984 werden samengevoegd tot de gemeente Boarnsterhim. De steeds uitbreidende collectie had betrekking op dit gebied.

In 2014 is het noordelijk deel van Boarnsterhim, waaronder Grou, bij de gemeente Leeuwarden gevoegd en heeft het museum een nieuwe naam gekregen: “Museum Hert fan Fryslân”.

Per 1 december 2020 is het museum voor langere tijd gesloten voor publiek.  Het museum concentreert zich vanaf dat moment op inventarisatie en registratie van de collectie. Met als doel het samenstellen van een kerncollectie die betrekking heeft op “Grou”. De belangrijkste thema’s zijn: Ontstaan van Grou, Leven in Grou, Industrie/bedrijvigheid in Grou en Recreatie in Grou.

Raadhuis in aanbouw (1942).