Organisatie

Museum ’Hert fan Fryslân’ is een publieke instelling, zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving en heeft als doel om kunst- een cultuurhistorische voorwerpen te vergaren en te presenteren, die betrekking hebben op Grou.

Het museum heeft haar deuren gesloten voor publiek.

Per 1 december 2020 is het museum gesloten voor publiek. Sluiting was voor het museum onvermijdelijk. Zij kampt al geruime tijd met financiële zorgen. Sinds 2018 is de gratis huisvesting als voormalig ‘gemeentemuseum’ in het oude Raadhuis ten einde. De huisvestingskosten staan een gezonde bedrijfsvoering vooralsnog in de weg en daarom is besloten tot sluiting.

Na 1 december werken enkele vrijwilligers aan het inventariseren en samenstellen van dé kerncollectie van Grou, die dan naar verwachting weer aan de bezoeker getoond kan worden. Dit werk neemt naast tijd ook ruimte in beslag. Ruim 6.000 objecten moeten tegen het licht gehouden worden om te bepalen welke voor het Grouster cultuurhistorisch erfgoed fysiek en digitaal bewaard moeten blijven.

De bedoeling is dat het museum te zijner tijd weer opengaat in het nieuwe, nog op te richten, multifunctioneel centrum in Grou. De eerste voorbereidende gesprekken hiervoor zijn geweest.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting ‘Museum Hert fan Fryslân’ is per 1 januari 2021 als volgt samengesteld:

VoorzitterJan Smittenberg
SecretarisBauke Hooghiemster
PenningmeesterNico van Ginkel
CollectiebeheerAkke Miedema
Facilitaire zakenTrees Mulder

Bestuursleden van de stichting krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen geen beloning of vacatiegeld.

Contactgegevens

Stichting ‘Museum Hert fan Fryslân’

Stationsweg 1

9001 ED Grou

Telefoon: 0566-623911

E-mail: info@museumhertfanfryslan.nl

KVK: 41001101         RSIN: 009632086

Doelstelling

De doelstelling overgenomen uit Statuten (dd. 12 mei 2015) is:

De stichting stelt zich ten doel kunstvoorwerpen, maar vooral cultuurhistorische voorwerpen te verwerven, te beheren, te behouden, te onderzoeken, te presenteren en te documenteren en bekendheid te geven aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Het is een permanente instelling, toegankelijk voor publiek en staat ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling.

Het is niet gericht op het behalen van winst. Het verricht alle handelingen die met het bovenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het volgen van de gedragslijn voor museale beroepsethiek
  • Het periodiek opstellen van een beleidsplan
  • Het periodiek opstellen van een collectieplan
  • Het zich houden aan het reglement Museumregistratie.

Missie

De Missie overgenomen uit het Beleidsplan 2021-2025 (dd. 6 mei 2021) is:

Een volwaardig lokaal museum zijn voor Grou.

Het bewaren, verzamelen en conserveren van voorwerpen rond typisch culturele en historische Grouster thema’s.

Het presenteren van geselecteerde voorwerpen in permanente en/of tijdelijke exposities.

Het communiceren door via de daarvoor geschikte media bekend maken en toelichten van de collectie en andere wetenswaardigheden.

Het organiseren van activiteiten die het mogelijk maken de geschiedenis te beleven en er van te leren.

Ambities

De Ambities overgenomen uit het Beleidsplan 2021-2025 (dd. 6 mei 2021) zijn:

Samengevat wil het Museum ‘Hert fan Fryslân’ de komende vijf jaar het volgende bereiken:

Collectie (omvang, breedte en volledigheid):

  • Een collectie gericht op de geschiedenis van het leven (wonen, werken en recreëren) in Grou. Naast objecten zijn vooral ook de verhalen belangrijk.
  • De omvang is niet persé gericht op de beschikbare expositieruimte. Het is ook de taak van het museum om te behouden (verzamelen, bewaren en conserveren).

Publiek:

  • Exposities (tijdelijk en/of permanent) van de vernieuwde kerncollectie Grou, die tot de verbeelding spreken van bezoekers en bewoners van Grou.

Bedrijfsvoering:

  • Een begroting die structureel sluitend is, waarbij de vaste lasten draagbaar en in verhouding zijn met de inkomsten uit activiteiten en bezoek.
  • Nieuwe ploeg vrijwilligers die bestuurlijk en uitvoerend voor het behoud van het cultureel en historisch erfgoed van Grou zal zorgdragen.
  • Nieuwe huisvesting in een op te richten MFC.

Jaarverslag

In het Jaarverslag is een overzicht opgenomen van de activiteiten van het museum in het afgelopen jaar, met daarin tevens de jaarcijfers.