Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Openingstijden

woensdag t/m zondag:

13:30 - 17.00 uur

Copyright 2018 Museum hert van Fryslân

Contact

Bezoekadres Museum Hert fan Fryslân:  Stationsweg 1, 9001 ED  Grou

Postadres:  Museum Hert fan Fryslan t.a.v. de secretaris
Stationsweg 7, 9001 ED  Grou

E-mail:  info@museumhertfanfryslan.nl

Facebook: Museum Hert fan Fryslân

Twitter: #museumhertfanfryslan

Telefoon: 0566-623911  b.g.g.  0566-602286