Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Allinnich op ôfspraak

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Museum is wer iepene

 

Sûnt woansdei 3 juny 2020 is it museum wer iepene fan woansdei o/m snein fan 14.00 – 17.00 oere.

Museumbesite is allinnich mooglik nei it meitsjen fan in ôfspraak yn it foar.

Alle ynformaasje om jo besite te plannen stiet op de side Besite.

In het Nederlands staat op de pagina Bezoek alle informatie om uw bezoek te plannen.

 


Grou yn oarlochstiid

Dit jier (2020) omtinken foar Grou yn oarlochstiid: it ferset, it deistich libben yn de oarloch fan 1940-1945, de wapendropping yn de Deelen. Wat wie de rol fan it yn oarlochstiid boude en troch de Grüne Polizei brûkte riedhûs(en de plysjesellen)? Koe Sint Piter noch nei Grou komme? Gongen de jierlikse syl- en reedrydwedstriden troch? In lêstafel en in lytse mar aardige eksposysje jouwe in antwurd.

 

Podcasts oer de ûnderdûkerstiid fan de Joadske sjoernalist Sem Davids yn Grou

Harkje HJIR nei de rige fan fjouwer podcasts, basearre op it in 1965 ferskynde ferhaal van Sem Davids.

 

Filmkes oer tema's yn de eksposysje binne makke troch Henk Brinkman.

Diel 4. De befrijing

Diel 3. Aksjes fan fersetsploech Grou

Diel 2. It Riedhûs fan Kropholler

Diel 1. Deistich libben