Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2017 Museum hert van Fryslân

 

Museum de hele maand december 2017 gesloten

Het museum is de gehele maand december gesloten. Vanaf woensdag 3 januari zijn we weer geopend, met vernieuwingen.... lees verder

 

 

Museum de hiele moanne desimber 2017 sluten

It museum is de hiele moanne desimber sluten. Fanôf woansdei 3 jannewaris binne wy wer iepen, mei fernijde items... lêz fierder