Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

Woansdei o/m snein:

14.00 - 17.00 uur

Sjoch de side Besite

Copyright 2020 Museum hert van Fryslân

Fan herte wolkom yn museum Hert fan Fryslân

Troch de fersoepeling fan de maatregels oangeande it koronafirus kinne wy mei 8 july wer mear besikers komme litte. Yn it foar in ôfspraak meitsje is net mear nedich. It museum biedt genôch romte om 1,5m ôfstân hâlde te kinnen. Jo binne fan herte wolkom.

 

It museum is iepen fan woansdei o/m snein fan 14.00 – 17.00 oere.

Alle ynformaasje om jo besite te plannen stiet op de side Besite.

In het Nederlands staat op de pagina Bezoek alle informatie.

 


Skedel en kaam fan 1200 jier âld yn museum

Belangstellenden foar de skiednis en argeology kinne yn it museum bysûndere fynsten út de omkriten sjen, wêrûnder in skedel en kaam fan 1200 jier âld. In reportaazje fan Omrop Leo Middelsé oer ús âldste Grouster kulturele erfgoed is te sjen op de side Multimedia.


Grou yn oarlochstiid

Dit jier (2020) omtinken foar Grou yn oarlochstiid: it ferset, it deistich libben yn de oarloch fan 1940-1945, de wapendropping yn de Deelen. Wat wie de rol fan it yn oarlochstiid boude en troch de Grüne Polizei brûkte riedhûs(en de plysjesellen)? Koe Sint Piter noch nei Grou komme? Gongen de jierlikse syl- en reedrydwedstriden troch? In lêstafel en in lytse mar aardige eksposysje jouwe in antwurd.

 

Podcasts oer de ûnderdûkerstiid fan de Joadske sjoernalist Sem Davids yn Grou

Harkje HJIR nei de rige fan fjouwer podcasts, basearre op it in 1965 ferskynde ferhaal van Sem Davids.

 

Filmkes oer tema's yn de eksposysje binne makke troch Henk Brinkman.

Diel 4. De befrijing

Diel 3. Aksjes fan fersetsploech Grou

Diel 2. It Riedhûs fan Kropholler

Diel 1. Deistich libben