Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Iepeningstiden

woansdei o/m snein:

13:30 - 17:00 uur

Copyright 2016 Museum hert van Fryslân

 

 

 

Ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel, nûmer 41001101