Stationsweg 1, 9001 ED Grou
T 0566-62 39 11
E info@museumhertfanfryslan.nl

 

Sjoch ek ús side op Facebook

 

Iepeningstiden

It museum is ticht.

Copyright 2021 Museum hert van Fryslân

It Museum Hert fan Fryslân is ticht

Mei yngong fan 1 desimber 2020 hat it museum de doarren foar publyk sletten.

 

Sluting wie foar it museum ûnûntkomber. Der wiene al langere tiid finansjele soargen.
Sûnt 2018 is de fergeze húsfesting as it eardere ‘gemeentemuseum’ yn it Riedhûs opholden.
Fan de gemeente Ljouwert is gjin strukturele finansjele stipe foar it eardere gemeentemuseum te ferwachtsjen. De kosten steane in sûne bedriuwsfiering op dat plak yn ’t paad en dêrom is besletten ta sluting.

Nei 1 desimber wurkje inkele frijwilligers oan it ynventarisearjen en gearstallen fan dé kearnkolleksje fan Grou, dy’t dan neffens ferwachting wer oan de besiker toand wurde kin. Dat wurk nimt neist tiid ek romte yn beslach. Goed 6000 items moatte tsjin it ljocht holden wurde om út te meitsjen hokker foar it Grouster kultuerhistoarysk erfgoed fysyk en digitaal bewarre bliuwe moatte. Yn de eksposysjeromten fan no toant it museum it ‘ferhaal fan Midden Fryslân’. Nei 1 desimber wurde dy romten wurkromten en is museumbesite net mear mooglik.

Doel is dat it museum meidertiid wer iepengiet yn it nije, noch op te rjochtsjen, multyfunksjoneel sintrum yn Grou. De earste tariedende petearen dêrfoar hawwe west.

Reportage fan Sport in Grou TV fan de sluting:

Reportage fan Omroep LEO Middelsé oer de sluting: